• مشخصات مشتری

 • مشخصات سفارش

 • اگر موارد دیگری به غیر از موارد بالا را برای سفارش نوع جعبه خود مدنظر دارید،ذکر کنید.
 • کاربرد مدنظر خود از جعبه را ذکر کنید.
 • ابعاد

 • بر حسب میلی متر.
 • بر حسب میلی متر.
 • بر حسب میلی متر.
 • بر حسب میلی متر.
 • مقوا

 • روکش

  توجه:در کارهای سفارشی تهیه روکش معمولا به عهده مشتری می باشد.
 • داخله

 • دیوایدر

 • بر حسب میلی متر.
 • بر حسب میلی متر.
 • بر حسب میلی متر.
 • به عدد
 • کادر را به این صورت پر کنید، مثال :دو هفته یا 14 روز کاری. نکته: آغاز محاصبه این زمان بلافاصله بعد از تایید نهایی طرح توسط مشتری و مسئول کارگاه تولید می باشد.
 • تایید نهایی طرح

 • ماننده : 98/5/2
 • تولید مواد اولیه

 • مراحل تولید نهایی محصول