گروه

جعبه سازی دی باکس

ارائه خدمات کامل جعبه سازی

تخصص ما

در چیست؟

تخصص ما تولید انواع جعبه سخت است.
ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺜﻞ زﯾﻮر آﻻت ، ﺳﺎﻋﺖ، ﻟﻮازم آراﯾﺸﻰ ،
ﻋﻄﺮ ، ﻇﺮوف دﮐﻮرى و ﻣﺼﺮﻓﻰ، ﻣﺪ ، ﻫﺪاﯾﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﻰ، ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺗﺰﺋﯿﻨﻰ،
ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ، ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﺮﻣﻰ و در ﮐﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﻻى ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺧﺎص، ﻫﻢ در اﻧﺪازه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﻢ در اﻧﺪازه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح و ﺑﻮدﺟﻪ را داراﺳﺖ .
از ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺳﺎزى ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﺷﻮ ارزان و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،
راﺣﺘﻰ ﺣﻤﻞ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺎ روﮐﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ ،
ﮔﺎﻟﯿﻨﮕﻮر ، ﭼﺮم و ﭘﺎرﭼﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﻮا ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻘﻮاى ﺧﺎﮐﺴﺘﺮى ﯾﺎ ﻣﻘﻮاى ﺳﺎده ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻘﻮا اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاى ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎى ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎى دﮐﻮراﺗﯿﻮ آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮاﻫﺎى رﻧﮕﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮا ﺑﺎ آﺳﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ، ﮐﺮاﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻰ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﻰ ﺗﻮان آﺳﺘﺮ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ را از ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎى ﭼﺎﭘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه را در آﺳﺘﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻟﻤﯿﻨﺖ ﮐﺮد.

جعبه سخت مگنتی
هارد باکس
جعبه سخت
جعبه سخت

چرا گروه جعبه سازی دی باکس را انتخاب کنیم؟

بسته بندی ضمن محافظت از محصول شما ، بهترین تبلیغ برای مصرف کننده محصوب می شود .
همه ما اهمیت ظاهر بسته بندی محصولات را می دانیم .
امروزه گستره صنعت بسته بندی خدمات را نیز در برگرفته و شرکت ها و سازمان های خدماتی برای پیشبرد اهداف و تبلیغ خدمات خود از صنعت بسته بندی بهره می برند .
یک طراحی مناسب در بسته بندی می تواند بسیار کارا تر از روشهای تبلیغاتی گران قیمت باشد.

بسته بندی محصول یا خدمات شما از زمان چیدمان در قفسه تا زمان مصرف ،
یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند محصوب می شود که نزدیک ترین فاصله را هم به محصول و هم به مصرف کننده دارد.

ارائه خدمات کامل جعبه سازی برای ما به معنای پایان یک قرارداد نیست ، بلکه آغاز یک تعهد است . تعهد ما به ارائه چهره و هویت تبلیغاتی مقبول از مشتریان مان.


گروه جعبه سازی دیباکس برای نیل به این اهداف در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بنیان نهاده شد ،این گروه با استعانت از الطاف الهی و به پشتوانه دانش و تجربه
جوانان خلاق و متعهد و همچنین ترکیب علم تبلیغات و صنعت بسته بندی در تلاش است بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید.